بندرسازی و سازه های دریایی

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 پروژه مجموعه تفریحی اسکله فیروز شرکت فیروز
2 پروژه مجموعه تفریحی گردشی مارینا شرکت مارینا پارک خزر