تخصص پالايشگاههای نفت و گاز و صنايع پتروشيمی

inner-img-2

پتروشيمی به عنوان اصلی ترين بخش های صنعت کشور، طلايه دار ايجاد ارزش در منابع نفت و گاز است. اين صنعت به عنوان دارنده مقام اول صادرات غيرنفتی در جهت شکوفايی اقتصاد کشور، توسعه پايدار، بومی کردن فن آوری، توسعه صنايع پايين دستی تکميلی، ايجاد اشتغال و … نقش اساسی به عهده دارد. از اين رو اهميت صنايع پتروشيمی، مهندسين مشاور باربتن را بر آن داشت با به کارگيري مديران و کارشناسان ارشد و متخصص و با استفاده از فن آوری روز، در زمينه ی ارائه خدمات طراحي و مهندسی و نيز مديريت و نظارت اجرای طرح های صنايع پتروشيمی گام های موثری را در بر دارد.

در اين راستا شرکت مهندسين مشاور باربتن آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت های بين المللی و معتبر اعلام مي نمايد تا با بهره گيری از فن آوری آنان و نيز با استفاده از ظرفيت های بالقوه و بالفعل اين شرکت پاسخگوی پروژه های بزرگ در سطح کشور باشد. شرکت مهندسين مشاور باربتن با رعايت استانداردهای جهانی و نيز جلب رضايت کارفرماها و شرکت های همکار درصدد است با به کارگيری نيرو های جوان و متخصص گام های موثری در پيشرفت اين صنعت عظم بردارد.


ظرفیتهای فنی و تخصصی:

* ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی مفهومی، تفضيلی و توسعه پالايشگاههای نفت و گاز
* ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی و راهبری کليه امور مربوط به صنايع کارخانجات پتروشيمی
* ارائه خدمات مهندسی در زمينه طراحی و ساخت ايستگاههای تقويت فشار گاز
* ارائه خدمات مهندسی در زمينه بازنگری و بهينه سازی شبکه های توزيع گاز شهری
* ارائه خدمات مهندسی در زمينه مخازن نفت و گاز
* ارائه خدمات مهندسی در زمينه خطوط لوله و تأسيسات سرچاهی

 

فهرست برخی از پروژه های پالايشگاههای نفت و گاز و صنايع پتروشيمی